Jedną z form nabycia nieruchomości jest zasiedzenie, które następuje z mocy prawa. Postanowienie sądu w tym zakresie ma de facto charakter potwierdzenia stanu rzeczy. Przed wszczęciem takiego postępowania należy jednak
  Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2021, poz. 777 tj.) podstawowym jej celem jest zapewnienie rozwoju dostępu
Jakie są wymagania formalne odwołania od decyzji? Termin Podstawową kwestią, której trzeba dopilnować przy wnoszeniu odwołania jest zachowanie terminu. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przeczytaj również:

Korzystając na co dzień z dróg czy to idąc chodnikiem, jadąc rowerem czy też prowadząc samochód nie zastanawiamy się w zasadzie do kogo droga należy, kto jest jej zarządcą czy jaki jest jej status. Odpowiedzi na te pytania szukamy dopiero, gdy na drodze doszło do kolizji bądź wypadku. Wtedy, jeśli zdarzenia te wynikają naszym zdaniem z nienależytego dbania o stan drogi, szukamy podmiotu odpowiedzialnego – właściciela czy zarządcy. Może zdarzyć się też, że chcemy na chodniku, bądź trawniku wybudować pawilon, umieścić reklamę czy sprzedawać kawę i pączki z food trucka. Najczęściej udajemy się wtedy do odpowiedniego urzędu gminy żeby uzyskać interesujące nas informacje dotyczące zarządcy terenu.

 

Co to jest droga publiczna?

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg. Zatem, aby drogę można było traktować jako publiczną odpowiedni organ musi podjąć decyzję o zaliczeniu drogi do danej kategorii. W Warszawie organem takim jest Rada m.st. Warszawy, która podejmuje uchwały w zakresie nadawania drogom kategorii dróg gminnych. Z kolei do dróg krajowych w drodze rozporządzenia zalicza drogi minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii właściwych sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu - opinii rad miast. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Kielcach przed podjęciem uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii drogi gminnej działki, przez które droga gminna ma przebiegać muszą stanowić własność gminy. Wystarczającym tytułem prawnym w tym zakresie jest także użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz gminy na gruntach Skarbu Państwa.

Z drogi publicznej może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie lub innych przepisach.

 

 

Jak dzielimy drogi publiczne?

Drogi publiczne dzielą się na

  • drogi krajowe (np. autostrady, drogi międzynarodowe), stanowią własność Skarbu Państwa

  • drogi wojewódzkie (stanowiące połączenia między miastami lub mające znaczenie dla województwa), stanowią własność samorządu województwa

  • drogi powiatowe (stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą), stanowią własność samorządu powiatu

  • drogi gminne (drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom), stanowią własność samorządu gminy.

 

 

Co to są drogi wewnętrzne?

Oddzielną kategorię dróg stanowią wewnętrzne, nie są one drogami publicznymi, mogą stanowić własność np. osób fizycznych, różnych podmiotów prywatnych np. spółdzielni mieszkaniowych, spółek, ale mogą stanowić też własność gminy. W szczególności do dróg wewnętrznych ustawodawca zaliczył drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe. Przepisy ustawy nie przewidują żadnej procedury ustanawiania dróg wewnętrznych.

 

autorem artykułu jest mecenas Patrycja Jasik, wspólnik w Kancelarii Jasik Kornatowski Kancelaria radców prawnych s.c.

 

27 kwietnia 2021

Co to jest droga publiczna?

 

ul. Prochowa 42 lok. 30

04-388 Warszawa

 

radca prawny

Rafał Kornatowski

+48 502 999 866

 

radca prawny

Patrycja Jasik

+48 606 990 948