Jedną z form nabycia nieruchomości jest zasiedzenie, które następuje z mocy prawa. Postanowienie sądu w tym zakresie ma de facto charakter potwierdzenia stanu rzeczy. Przed wszczęciem takiego postępowania należy jednak
  Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2021, poz. 777 tj.) podstawowym jej celem jest zapewnienie rozwoju dostępu
Jakie są wymagania formalne odwołania od decyzji? Termin Podstawową kwestią, której trzeba dopilnować przy wnoszeniu odwołania jest zachowanie terminu. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przeczytaj również:

Pewnie każdy spotkał się z określeniem rękojmi i gwarancji. Wielu z nas z pewnością korzystało z uprawnień przysługujących w ramach rękojmi lub gwarancji. Ale czy wiemy co oznaczają te pojęcia i jakie są między nimi różnice?

 

Zacznijmy od gwarancji.

Jest to zapewnienie producenta o jakości towaru. Gwarant - producent odpowiada jedynie za wady fizyczne, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Pojęcie wady odnosi się do jej zdolności do normalnego, oczekiwanego użytkowania. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta. Potwierdzeniem tego jest dokument gwarancji tzw. karta gwarancyjna, dołączany do sprzedawanego towaru.

Obowiązki gwaranta mogą polegać na przykład na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy lub jej naprawie. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy to gwarant jest obowiązany do naprawy albo do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Wyboru sposobu realizacji uprawnień dokonuje gwarant.

Istotne jest, że nie musimy udowadniać, że wada powstała na skutek przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w momencie sprzedaży. Z konstrukcji stosunku gwarancji wynika, że gwarant zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu rzeczy, a jeżeli w czasie trwania gwarancji ujawni się jakaś nieprawidłowość, zobowiązuje się podjąć działania określone w gwarancji.

 

Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie został wpisany inny termin, to gwarancja wynosi dwa lata od daty zakupu – terminu w którym rzecz został kupującemu wydana. Niektórzy producenci udzielają gwarancji nawet dożywotniej. Pamiętać przy tym należy, że udzielenie gwarancji jest dobrowolne. Zasadniczo gwarancja może zostać udzielona na wszystkie rzeczy będące przedmiotem sprzedaży (ruchomości i nieruchomości), jak również na ich części.

 

Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Oznacza to, że do nas należy wybór sposobu dokonania reklamacji. No właśnie, a czym jest rękojmia?

 

Co to jest rękojmia?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedającego za nienależyte wykonanie umowy czyli wydanie towaru posiadającego wady. Dotyczy ona wszystkich towarów i powstaje z mocy prawa (w odróżnieniu od gwarancji).

 

Wady dzielimy na fizyczne:

brak właściwości, które towar powinien mieć ze względu na swoją specyfikę np. kalosze przepuszczają wodę,

towar nie posiada właściwości, o których istnieniu zapewniał nas sprzedawca np. sprzedający na aukcji internetowej określa stan kanapy, jako bardzo dobry, z normalnymi śladami użytkowania, po czym okazuje się, że kanapa ma przetartą tapicerkę,

towar nie nadaje się do celu, o którym zapewniał sprzedawca np. zegarek nie nadaje się do nurkowania, gdyż nie jest wodoszczelny

towar jest niezupełny np. w opakowaniu brakuje części towaru

i prawne:

gdy towar jest własnością osoby trzeciej np. pochodzi z kradzieży

lub jest obciążony prawem osoby trzeciej np. przysługuje jej prawo pierwokupu.

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ponosi zawsze sprzedawca, bez znaczenia jest kto był producentem czy importerem rzeczy. Jeżeli kupującym jest konsument i stwierdził on wadę rzeczy przed upływem roku od dnia zakupu, domniemuje się, że wada istniała w chwili zakupu. Co to oznacza? Otóż nie musimy wykazywać, że wada istniała w chwili zakupu, wystarczy, że wykażemy niezgodność rzeczy z umową oraz, że nie upłynął jeszcze rok od wydania rzeczy. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi przez dwa lata, natomiast konsument ma rok na złożenie reklamacji od dnia wykrycia wady.

 

A jakie są uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi?

Obniżenie ceny – złożenie takiego oświadczenia nie musi być poprzedzone domaganiem się naprawy rzeczy lub wymiany na wolną od wad

Odstąpienie od umowy – z uprawnienia tego nie można skorzystać jeżeli wada jest nieistotna. Odstąpienie od umowy oznacza, że umowę traktuje się jak niezawarta i strony zwracają sobie wzajemnie to co otrzymały od drugiej strony.

Uprawnienia te mogą zostać "zablokowane" przez sprzedawcę poprzez niezwłoczną wymianę rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady. Oczywiście zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, możemy również sami żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub jej naprawy. Wybór należy do nas.

 

Podsumowując, gwarancja udzielana jest dobrowolnie przez producenta i stanowi zapewnienie o jakości towaru. W dokumencie gwarancji opisane są uprawnienia nam przysługujące i termin, w jakim możemy z nich skorzystać. Rękojmia natomiast stanowi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy sprzedaży poprzez sprzedaż towaru posiadającego wady. Uprawnienia i obowiązki kupującego wynikające z rękojmi są określone przez przepisy kodeksu cywilnego. Na koniec wspomnieć należy, że niezależnie od trybu na jaki się zdecydujemy, reklamacje najlepiej składać pisemnie, a w razie problemów z egzekwowaniem swoich uprawnień można zwrócić się do radcy prawnego lub adwokata w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

 

autorem artykułu jest mecenas Patrycja Jasik, wspólnik Kancelarii Jasik Kornatowski Kancelaria radców prawnych s.c.

27 kwietnia 2021

Czym się różni rękojmia od gwarancji?

 

ul. Prochowa 42 lok. 30

04-388 Warszawa

 

radca prawny

Rafał Kornatowski

+48 502 999 866

 

radca prawny

Patrycja Jasik

+48 606 990 948