Jedną z form nabycia nieruchomości jest zasiedzenie, które następuje z mocy prawa. Postanowienie sądu w tym zakresie ma de facto charakter potwierdzenia stanu rzeczy. Przed wszczęciem takiego postępowania należy jednak
  Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2021, poz. 777 tj.) podstawowym jej celem jest zapewnienie rozwoju dostępu
Jakie są wymagania formalne odwołania od decyzji? Termin Podstawową kwestią, której trzeba dopilnować przy wnoszeniu odwołania jest zachowanie terminu. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przeczytaj również:

Jakie konsekwencje nam grożą, gdy nie wystąpimy o wydanie zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego?

W pierwszej kolejności wspomnieć należy, że zajmowanie pasa drogowego  powinno nastąpić po uzyskaniu decyzji - zezwolenia zarządcy drogi. W decyzji tej określony jest termin, w którym możemy zajmować pas drogowy a także powierzchnia zajęcia. Brak zezwolenia, czyli niewystąpienie o nie bądź zajęcie pasa drogowego przed jego uzyskaniem, jak i przekroczenie powierzchni lub terminu zajęcia określonego w decyzji skutkuje tym, że zarządca drogi zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zobligowany jest do wymierzenia kary za zajmowanie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu lub powierzchni określonej w zezwoleniu.

 

Pamiętajmy, że zezwolenie na zajmowanie pasa drogowego udzielane jest na wskazany w tym zezwoleniu czas. W ostatnim dniu obowiązywania zezwolenia teren pasa drogowego powinien zostać zwolniony i uporządkowany. Mamy również obowiązek zgłosić zwolnienia pasa drogowego do zarządcy drogi. Oznacza to, że z upływem ostatniego dnia zezwolenia właściciel zarówno obiektu budowlanego w postaci kiosku czy pawilonu handlowego, jak też urządzenia technicznego – np. przyłącza wodociągowego jest zobowiązany do jego usunięcia pod rygorem nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu. Ponadto mimo udzielenia "jednorazowego" zezwolenia na umieszczenie obiektu, każdorazowo należy wystąpić o kolejne zezwolenie składając wniosek wraz z kompletem dokumentów. Ustawa nie przewiduje "przedłużenia" zezwolenia. Decyzja zezwalającą na zajęcie pasa może być wydana na różne okresy, począwszy od kilku czy kilkunastu dni po okresy miesięczne, kilkumiesięczne czy roczne, a także dłuższe. Każdorazowo, przed upływem terminu, na który opiewa zezwolenie, podmiot zainteresowany dalszym funkcjonowaniem urządzenia, obiektu w pasie drogowym winien uzyskać kolejne zezwolenie.

 

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 11 maja 2011 r. sygn. akt: II GSK 513/10: Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego zawiera szereg obligatoryjnych elementów, określonych w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach. Jednym z nich jest określenie okresu dopuszczalnego zajęcia pasa drogowego. Z długością tego okresu powiązana jest wprost wysokość opłaty za zajęcie, a wysokość ta jest określana w decyzji. Po zakończeniu okresu objętego zezwoleniem, zezwolenie wygasa, co wywołuje ten skutek, że strona już nie ma zezwolenia i jeżeli nadal zajmuje pas drogowy, to czyni to bez zezwolenia. Strona może wystąpić o nowe zezwolenie, a organ, którego głównym zadaniem, jako zarządy drogi, jest ochrona pasa drogowego ponownie ocenia przesłanki negatywne i pozytywne wydania zezwolenia. Powyższe oznacza, że każde kolejne zezwolenie jest zezwoleniem nowym. Ustawa nie posługuje się pojęciem "przedłużenie zezwolenia".

 

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem odpowiedzialność za bezprawne zajęcie pasa drogowego jest niezależna od winy sprawcy. Przyczyna braku zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ani też okoliczności powstania tego zajęcia są nieistotne. Dla wymierzenia kary pieniężnej istotny jest wyłącznie fakt, że dana osoba takiego zezwolenia nie posiadała. Ustawową przesłanką nałożenia kary pieniężnej jest faktyczne zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

 

 

Postępowanie o naliczenie kary za zajmowanie pasa drogowego bez zezwolenia prowadzone jest według procedury określonej w Kodeksie postępowania administracyjnego. Organ zatem w pierwszej kolejności zawiadamia stronę postępowania, czyli podmiot, która jego zdaniem dopuścił się zajęcia bez zezwolenia, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie takie oczywiście powinno zostać doręczone.

Pamiętajmy, że w trakcie takiego postępowania mamy obowiązek zawiadamiać organ o każdej zmianie adresu. Ponadto przysługuje nam prawo przedkładania organowi dowodów, które mogą świadczyć na naszą korzyść. Możemy także wnioskować o przeprowadzenie przez organ dowodów np. w postaci oględzin. Organ ma natomiast obowiązek zawiadomić nas o zgromadzeniu wszystkich dowodów w postępowaniu i określić termin na zapoznanie się z nimi i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Ile wynosi kara za zajmowanie pasa drogowego bez zezwolenia?

Stawka opłaty karnej wynosi dziesięciokrotność stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Oznacza to, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zapłacimy dziesięć razy tyle, ile zapłacilibyśmy za zajęcie na podstawie wydanego zezwolenia. Kara ta jest zatem bardzo dotkliwa.

 

Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymierzenia kary za zajmowanie pasa drogowego bez zezwolenia?

Możliwość w tym zakresie dają przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, które przewidują, że po spełnieniu pewnych warunków organ odstępuje bądź może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej. Jesteście ciekawi czy, zdaniem sądów, organy powinny odstępować od naliczenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia? Jeśli tak to zapraszam do odwiedzenia mojego bloga Po drodze z budową. Poświęciłam temu zagadnieniu cały artykuł - Odstąpienie od kary za zajęcie pasa drogowego

 

1) w wyroku z 19.05.2020 r., II GSK 24/20, ONSAiWSA 2021, nr 1, poz. 10 NSA opowiada się za możliwością zastosowania art. 189 kpa, natomiast w wyroku z 8.10.2020 r., II GSK 674/20, LEX nr 3104305. NSA prezentuje pogląd przeciwny

 

 

autorem artykułu jest mecanas Patrycja Jasik, wspólnik kancelarii Jasik Kornatowski Kancelaria radców prawnych s.c.

16 kwietnia 2021

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

 

ul. Prochowa 42 lok. 30

04-388 Warszawa

 

radca prawny

Rafał Kornatowski

+48 502 999 866

 

radca prawny

Patrycja Jasik

+48 606 990 948