Jedną z form nabycia nieruchomości jest zasiedzenie, które następuje z mocy prawa. Postanowienie sądu w tym zakresie ma de facto charakter potwierdzenia stanu rzeczy. Przed wszczęciem takiego postępowania należy jednak
  Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2021, poz. 777 tj.) podstawowym jej celem jest zapewnienie rozwoju dostępu
Jakie są wymagania formalne odwołania od decyzji? Termin Podstawową kwestią, której trzeba dopilnować przy wnoszeniu odwołania jest zachowanie terminu. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przeczytaj również:

Jakie są wymagania formalne odwołania od decyzji?

Termin

Podstawową kwestią, której trzeba dopilnować przy wnoszeniu odwołania jest zachowanie terminu. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji. Zastrzec należy, że przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy. Zawsze należy zatem przeczytać pouczenie organu.

 

Jak liczyć termin?

Termin liczymy od dnia następującego po dniu otrzymania decyzji. Na przykład jeśli decyzja została nam doręczona 10 kwietnia, to początek 14-dniowego terminu liczymy od 11 kwietnia. Do terminu 14 - dniowego wliczamy także soboty i niedziele oraz święta. Jeśli natomiast ostatni dzień terminu na wniesienie odwołania wypada w sobotę, niedzielę lub święto, to termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień, który nie jest ustawowo wolny od pracy lub sobotą.

 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru, nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, złożone w polskim urzędzie konsularnym, złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku lub złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

 

Dokąd wysłać odwołanie?

Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu pierwszej instancji – czyli organu, od którego decyzji się odwołujemy. Oznacza to, że odwołanie adresujemy do organu pierwszej instancji. Organ ten przesyła nasze odwołanie wraz z aktami sprawy do organu II instancji. Najczęściej organ w piśmie przekazującym odwołanie odnosi się do naszych zarzutów i twierdzeń.

Organem odwoławczym jest organ wyższego stopnia nad organem, który wydał decyzję. Organami wyższego stopnia są w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie, w stosunku do innych niż wskazane powyżej organów administracji publicznej - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością a w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

 

Wyjątkiem są decyzje wydane w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Od nich odwołanie nie przysługuje. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

 

Co powinno zawierać odwołanie?

Ustawa nie wymaga zachowania szczególnej formy ani szczegółowego uzasadnienia odwołania. Wystarczające jest, by strona wyraziła, że jest niezadowolona z decyzji. Przepisy szczególne mogą wprowadzać wymagania co do treści podania. Takie rozwiązanie wprowadza na przykład art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi: "Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie".

Każde odwołanie powinno jednak odpowiadać ogólnym wymaganiom stawianym podaniom. Powinno zatem zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, wskazanie adresu tej osoby, żądanie oraz inne elementy wymagane przez przepisy szczególne.

 

W doktrynie przyjmuje się, że odwołanie w ogóle nie wymaga uzasadnienia. Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że „odwołanie, ze swojej istoty, nie wymaga zbyt szczegółowego uzasadnienia żądań podnoszonych w nim przez odwołującego się, ale nie oznacza to tym samym, że z treści złożonego środka zaskarżenia nie powinno wynikać, co jest przez niego kwestionowane w zaskarżonym rozstrzygnięciu. Brak jakiegokolwiek zarzutu, co do któregokolwiek z punktów władczego rozstrzygnięcia organu powoduje, że organ odwoławczy nie ma podstaw działać za stronę i zmieniać go na korzyść odwołującego, bo nie ma przekonania z jakiej części aktu strona jest niezadowolona. Podmiot żądający weryfikacji aktu prawnego powinien w złożonym odwołaniu, chociaż w minimalny sposób wykazać swoje niezadowolenie z podjętego określonej treści rozstrzygnięcia, wskazując również jego zakres".

 

Z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowanie warto uzasadnić odwołanie, wskazać zarzuty jakie stawiamy organowi wydającemu decyzję np. zarzut naruszenia konkretnych przepisów postępowania, a w razie potrzeby wnosić o przeprowadzenie niezbędnych w naszej ocenie dowodów przez organ rozpatrujący odwołanie. Warto zwrócić uwagę organu II instancji jakie przepisy i w jaki sposób, naruszył, naszym zdaniem,  organ I instancji. Dobre uzasadnienie odwołania zwraca uwagę organu odwoławczego na istotne kwestie związane z postępowaniem przed organem pierwszej instancji, co może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

 

Uwaga na podpis

Koniecznym elementem odwołania jest podpis. Z art. 63 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podpis to napisany i uwierzytelniony znak graficzny. Pozwala on na ustalenie tego, kto jest autorem żądania. Pamiętajmy także, by do organu złożyć odwołanie z podpisem w oryginale, nie może to być kserokopia, gdyż odwołanie bez oryginalnego podpisu strony, a więc niespełniające określonych w art. 63 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wymogów, nie jest odwołaniem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a jego rozpoznanie jest dotknięte wadą nieważności.[1]

 

Odwołanie może zostać wniesione: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Ustne wniesienie odwołania, z uwagi na zasadę ogólną pisemności postępowania administracyjnego, wymaga, zgodnie z art. 67 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, sporządzenia z tej czynności protokołu przez organ administracji.

 

[1] por. wyr. WSA w Warszawie z 21.7.2005 r., II SA/Wa 455/05

 

autorem artykułu jest mecenas Patrycja Jasik, wspólnik w Kancelarii Jasik Kornatowski Kancelaria radców prawnych s.c.

14 maja 2021

Odwołanie od decyzji administracyjnej

 

ul. Prochowa 42 lok. 30

04-388 Warszawa

 

radca prawny

Rafał Kornatowski

+48 502 999 866

 

radca prawny

Patrycja Jasik

+48 606 990 948