ul. Prochowa 42 lok. 30

04-388 Warszawa

 

radca prawny

Rafał Kornatowski

+48 502 999 866

 

radca prawny

Patrycja Jasik

+48 606 990 948

Polityka prywatności

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Twoje dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych oraz serwisów internetowych Kancelarii oraz elektronicznej poczty Kancelarii przetwarza spółka Jasik Kornatowski Kancelaria radców prawnych spółka cywilna.

 

Wobec powyższego informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw jest spółka cywilna Jasik Kornatowski Kancelaria radców prawnych s.c. zwana dalej również: “Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. Prochowa 42 lok. 30, 04-388 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@jkradcy.pl.

 

Jeśli po raz pierwszy kontaktujesz się z naszą Kancelarią pisząc na adres naszej firmowej poczty elektronicznej, informacje podane przez Ciebie mailowo znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych wspólników spółki, a Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Ciebie (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Tobą korespondencji. Robimy to ze względu na nasz uzasadniony interes lub w związku z tym, że jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej. Takie dane przetwarzamy przez okres maksymalnie 3 miesięcy, a później – o ile nie dojdzie pomiędzy nami do zawarcia umowy – są one kasowane. Podanie przez Ciebie w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam prowadzenie z Tobą korespondencji.

 

Jeśli jesteś już naszym Klientem przetwarzamy Twoje dane dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy, a także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków, odpowiadania na reklamację) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia nam realizacji na Twoją rzecz usług prawnych.

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. 

 

Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Ciebie usługami prawnymi (sąd, urzędy, strona przeciwna i jej pełnomocnik, organy ścigania itd.), organom podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, firmom kurierskim i obsługujących płatności oraz prawnikom współpracujący z nami przy świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W oparciu o jakiekolwiek Twoje dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Prawne podstawy przetwarzania Twoich danych to:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na prowadzeniu sprawozdawczości finansowo - księgowej,

– art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

– art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

– art. 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń,

– art. 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

W związku z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych masz następujące uprawnienia:

W każdej chwili możesz skierować do nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Możesz także żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.